aktualności: Wezwanie do zapłaty – czy konieczne przed pozwem?

Wezwanie do zapłaty – czy konieczne przed pozwem?

Wezwanie do zapłaty jest jednym ze sposobów na próbę podjęcia pozasądowego rozwiązania sporu. To pismo przypominające dłużnikowi o istnieniu nieuregulowanej należności. Wierzyciel, któremu zależy na spełnieniu świadczenia, powinien może w taki sposób przypomnieć dłużnikowi o nieuregulowanej należności. Warto jednak pamiętać, że pomimo braku regulacji dotyczących budowy takiego pisma, Kodeks postępowania cywilnego wskazuje w art. 187 na wymagania, jakim powinien czynić za dość każdy pozew. W § 1 pkt. 3 tego artykułu poruszony jest temat obowiązku zawarcia informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia. Do jednych z takich sposobów zalicza się wysłanie dłużnikowi wezwania do spełnienia świadczenia. Brak ustalonego w przepisach wzoru, a także regulacja z art. 187 § 1 pkt. 3 Kodeks postępowania cywilnego, rodzą pewne konsekwencje, o których każdy wierzyciel powinien wiedzieć przed zdecydowaniem się na skierowanie sprawy na drogę sądową.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wezwanie do zapłaty nie posiada żadnych wymogów formalnych, dzięki którym można by zidentyfikować takie pismo. W związku z tym, więcej trudności nastręcza wskazanie co powinno zawierać takie pismo? Po jakim czasie od wymagalności świadczenia można je wysłać? Ile takich pism warto wysłać i w jakiej formie? Na te pytania odpowiedzi mogą różnić się zależnie od konkretnej sytuacji, więc gdy wierzycielowi zależy na sprawnym poborze należnych mu świadczeń, powinien skorzystać z pomocy profesjonalnego podmiotu. Dzięki Legalapp.pl można szybko i bez ryzyka błędu stworzyć pismo w najwłaściwszej formie. Najważniejszymi aspektami wezwania do zapłaty będzie oczywiście identyfikacja roszczenia, wskazanie dłużnikowi możliwości dokonania spłaty, ale także i inne elementy. Nasz system zbierze wszystkie konieczne dane, a wezwanie zostanie wysłanie listem poleconym przez profesjonalną kancelarię radców prawnych lub adwokatów .

Potencjalny problem stanowi także konsekwencja nieskorzystania z możliwości wezwania dłużnika do zapłaty. Dlaczego tracić czas i nie przejść od razu na drogę sądową, by w ten sposób odzyskać wszystkie należności? Dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie zmiana Kodeksu postępowania cywilnego, dodająca opisany już wcześniej art. 187 § 1 pkt. 3. Za jego sprawą, w pozwie należy umieścić wzmiankę o próbie podjęcia pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, jakim najczęściej jest wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia. Wśród prawników panuje spór dotyczący konsekwencji nie podjęcia takiej próby i niewskazania tego faktu w pozwie. Nie dołączając do pozwu wezwania do zapłaty można liczyć się ze zwrotem (nierozpatrzeniem) pozwu przez sąd, a jeśli sprawa się rozpocznie, to można narazić się na wyższe koszty, a także na wydłużenie się całego procesu.

Do tego wszystkiego, obraz sytuacji zaburza niespójne orzecznictwo w sprawie konieczności dołączenia do pozwu wezwania do zapłaty. Sąd Apelacyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 1 września 2016 (sygn. akt. I Acz 682/16) stwierdza, że sąd musi w takiej sytuacji wezwać powoda do usunięcia zaistniałego braku formalnego pod rygorem zwrotu pozwu. Z kolei Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z dnia 6 lipca 2016 r. (sygn. akt. I Acz 823/160) uznał, że w takiej sytuacji nie zostało uniemożliwione nadanie sprawie biegu. Efektem tej rozbieżności powinna być konkluzja, że zawsze lepiej wystosować wezwanie do zapłaty, zanim podejmie się dalsze czynności prawne.

Z powyższego wywnioskować należy, że niezależnie od sporów doktrynalnych i orzecznictwa sądów cywilnych w tej sprawie, wystosowanie wezwania do zapłaty stanowi ważny element procesu dochodzenia wierzytelności, który w każdej sprawie warto zastosować. Nawet jeśli skorzystanie z Legalapp.pl nie pozwoli na odzyskanie należności, to wysłane wezwanie otworzy drogę do skutecznego dochodzenia należności przed sądem.

Krzysztof Kornowicz