REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ
LegalApp.pl

Na platformie LegalApp.pl możecie Państwo skorzystać z usług windykacyjnych świadczonych drogą elektroniczną.

I. Dane właściciela

Właścicielem Platformy jest LEGALAPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 60-603 Poznań, Al. Wielkopolska 67/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000896590,                NIP 7812020019, REGON 388737234.
Adres e-mail: kontakt@legalapp.pl
Strona internetowa: www.legalapp.pl

II. Definicje

Poniższym wyrażeniom nadaje się w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

Dłużnik – podmiot, wobec którego posiadacie Państwo wymagalne Wierzytelności, niezależnie od tego, czy podmiotem tym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna czy jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

Konto – miejsce na Platformie, dostępne dla Państwa po zarejestrowaniu w procesie rejestracji i zalogowaniu, za pośrednictwem którego wprowadzacie Państwo, zarządzacie, wysyłacie i odbieracie dane w strukturze Platformy. Korzystanie z Konta w wersji podstawowej jest darmowe. Płatne są Usługi windykacyjne świadczone poprzez Platformę.

Państwo/Pan/Pani – użytkownik Platformy, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystający z Usług dostępu do Konta i Usług windykacyjnych świadczonych za pośrednictwem Platformy, posiadający wobec Dłużnika wymagalną Wierzytelność,

Platforma – serwis LegalApp.pl, za pośrednictwem którego możecie Państwo korzystać z Usług windykacyjnych świadczonych drogą elektroniczną,

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z serwisu LegalApp.pl,

Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Państwa elektronicznego formularza znajdującego się na Platformie, poprzez co następuje założenie Konta celem korzystania przez Państwa z funkcjonalności Platformy,

Umowa o świadczenie Usług dostępu do Konta – stosunek prawny zawarty pomiędzy nami a Państwem, którego przedmiotem jest świadczenie przez nas usług umożliwiających korzystanie z Konta, polegających w szczególności na umożliwieniu Państwu utworzenia Konta, przeglądania zakresu Usług windykacyjnych, skorzystania z zaoferowanych Usług windykacyjnych oraz uiszczania opłat online,

Umowa o świadczenie Usług windykacyjnych – stosunek prawny zawarty pomiędzy nami a Państwem, którego przedmiotem jest odpłatne korzystanie przez Państwa z Usług windykacyjnych zaoferowanych w ramach Platformy,

Usługi dostępu do Konta – usługi umożliwiające korzystanie Państwu z Konta, polegające w szczególności na umożliwieniu Państwu utworzenia Konta, przeglądania zakresu Usług windykacyjnych, skorzystania z zaoferowanych Usług windykacyjnych oraz uiszczania opłat online,

Usługi windykacyjne – usługi windykacyjne oferowane Państwu za pośrednictwem Platformy,

Wierzytelność – wymagalne roszczenie, przysługujące Państwu wobec Dłużnika, umieszczone przez Państwa na Platformie.

III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
  1. zasady, rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług dostępu do Konta oraz Usług windykacyjnych oferowanych za pośrednictwem Platformy,
  2. warunki zawierania, rozwiązywania i odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług dostępu do Konta oraz Umowy o świadczenie Usług windykacyjnych za pośrednictwem Platformy,
  3. zasady ponoszenia odpowiedzialności,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, macie Państwo obowiązek zapoznania się z Regulaminem.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Platformy poprzez rejestrację, zalogowanie lub skorzystanie z Usług windykacyjnych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Regulamin zostaje udostępniony na Platformie w sposób umożliwiający jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

IV. Zasady Rejestracji

 1. Rejestracja na Platformie jest bezpłatna.
 2. Korzystanie z Platformy następuje poprzez:
  1. wejście na stronę internetową www.legalapp.pl
  2. zarejestrowanie się poprzez kliknięcie linku https://app.legalapp.pl/user
 3. Korzystanie z Platformy może odbywać się także bez dokonywania Rejestracji.
 4. W celu korzystania z Platformy, konieczny jest z dostęp do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Podczas Rejestracji, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie danych potrzebnych do ukończenia Rejestracji i korzystania z Usług windykacyjnych oferowanych w ramach Platformy.
 6. Do dokonania Rejestracji i do korzystania z Platformy uprawnione są tylko osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

V. Konto

 1. Umowę o świadczenie Usług dostępu do Konta na Platformie uważa się za zawartą w chwili zaakceptowania niniejszego Regulaminu i dokonania przez Państwa Rejestracji na Platformie.
 2. W celu założenia Konta, musicie Państwo spełnić następujące warunki:
  1. posiadać urządzenie z dostępem do łącza internetowego,
  2. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,
  3. zrealizować czynności, o których mowa w punkcie IV „Zasady rejestracji”.
 3. Dostęp do Konta uzyskujecie Państwo po uprzednim zalogowaniu na Platformie przy użyciu adresu e-mail i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Ponosicie Państwo pełną odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym, kompletność i aktualność danych osobowych i informacji udostępnionych w ramach Platformy.
 5. Macie Państwo prawo zmieniać swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w każdym czasie.
 6. Macie Państwo obowiązek niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.
 7. W czasie korzystania z Platformy są Państwo zobowiązani:
  1. nie umieszczać na Platformie treści o charakterze bezprawnym,
  2. postępować w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.
 8. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług dostępu do Konta może nastąpić bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 9. Usunięcie Państwa Konta następuje na wniosek złożony w formie pisemnej na nasz adres lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@legalapp.pl po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez nas Państwa wniosku.
 10. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług dostępu do Konta.
 11. Możemy także usunąć Państwa Konto w przypadku naruszenia przez Państwa zasad, o których mowa w punkcie 7 powyżej.
 12. O fakcie wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług dostępu do Konta w trybie uregulowanym w punkcie 11 powyżej zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na Państwa adres poczty elektronicznej.
 13. Jeżeli Państwa umowa o świadczenie usług dostępu do Konta została wypowiedziana w trybie ust. 11 powyżej, nie możecie Państwo dokonać ponownej Rejestracji bez uzyskania naszej uprzedniej zgody.
 14. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług dostępu do Konta w trybie punktu 10 i 11 lub odstąpienie od niej nie zwalnia Państwa z obowiązku uiszczenia należnej opłaty za Usługi windykacyjne, które zamówiliście Państwo przed wypowiedzeniem Umowy o świadczenie Usług dostępu do Konta lub odstąpieniem od niej.

VI. Usługi windykacyjne

 1. Za pośrednictwem Platformy, oferujemy Państwu odpłatne Usługi windykacyjne.
 2. Możecie Państwo korzystać z Usług windykacyjnych za pośrednictwem Konta lub bez Rejestracji na Platformie.
 3. Zawarcie Umowy świadczenia Usług windykacyjnych następuje z chwilą potwierdzenia przez Państwa na Platformie nowej Wierzytelności oraz dokonania płatności za Usługi windykacyjne.
 4. Zalogowanie się do Konta umożliwia Państwu przeglądanie na bieżąco czynności, podejmowanych w ramach Usług windykacyjnych.
 5. Jeżeli korzystanie z Usług windykacyjnych odbywa się bez Rejestracji, wówczas wszystkie informacje na temat podejmowanych czynności w ramach Usług windykacyjnych dostępne są po użyciu linku wysłanego na przekazany nam adres mailowy.
 6. Przetwarzanie przez nas danych osobowych Dłużników następuje każdorazowo w oparciu o zawartą między nami a Państwem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z pkt XIV Regulaminu.
 7. Możecie Państwo dokonać wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług windykacyjnych z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, składając w tym zakresie oświadczenie poprzez przesłanie nam wiadomości e-mail na adres mailowy kontakt@legalapp.pl bądź w formie pisemnej na nasz adres.
 8. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług windykacyjnych oznacza wygaśnięcie (cofnięcie) pełnomocnictwa, o którym mowa w punkcie VII poniżej, do dochodzenia Wierzytelności w Państwa imieniu.

VII. Zakres Usług windykacyjnych i pełnomocnictwo

 1. Cennik Usług windykacyjnych świadczonych za pośrednictwem Platformy jest dostępny na stronie https://www.legalapp.pl
 2. Zakres wybranych Usług windykacyjnych określony jest na Platformie.
 3. Korzystając z Usług windykacyjnych udzielają nam Państwo pełnomocnictwa do dochodzenia Wierzytelności w Państwa imieniu.
 4. Pełnomocnictwo udzielone w ramach niniejszego Regulaminu upoważnia nas do:
  1. reprezentowania Państwa przez Dłużnikiem,
  2. udzielania dalszych pełnomocnictw naszym pracownikom i współpracownikom do wykonania poszczególnych czynności windykacyjnych,
  3. udzielania dalszych pełnomocnictw adwokatom i radcom prawnym do wykonania poszczególnych czynności windykacyjnych,
  4. podejmowania innych czynności prawnych i faktycznych w zakresie zleconych nam czynności windykacyjnych.
 5. Jesteśmy uprawnieni do udzielania dalszych pełnomocnictw adwokatom i radcom prawnym.
 6. Nie jesteśmy uprawnieni do pobierania płatności od Dłużników na nasze konta bankowe – zawsze wskazujemy Państwa konto jako właściwe do dokonania zapłaty przez Dłużnika.

VIII. Płatności

 1. Każdorazowo przed wniesieniem opłaty za Usługi windykacyjne zostaniecie Państwo poinformowani o jej wysokości w formie komunikatu o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty, wymagającego Państwa akceptacji.
 2. Wszystkie ceny w cenniku podawane są w złotych i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają one wszelkie składniki takie jak podatki, w tym podatek VAT.
 3. Dla realizacji płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, korzystamy z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności, możecie zostać Państwo przekierowani na stronę internetową wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności powinniście Państwo każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 4. Otrzymacie Państwo rachunek lub fakturę na Usługę windykacyjną w formie elektronicznej przesłanej na podany nam adres e-mail.

IX. Odpowiedzialność

 1. Ponosimy odpowiedzialność jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w zakresie świadczenia dla Państwa Usług dostępu do Konta oraz Usług windykacyjnych.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy, które nie są wywołane naszą winą umyślną lub rażącym niedbalstwem.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność korzystania z Usług windykacyjnych poprzez Platformę, spowodowaną brakiem połączenia internetowego czy jakimikolwiek problemami technicznymi, występującymi po Państwa stronie, urządzenia lub usług zewnętrznych, z których Państwo korzystają.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezawinione ingerencje w Państwa Konto.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za podane przez Państwa dane osobowe i informacje, niezbędne do założenia Konta i skorzystania z Usług windykacyjnych (jeśli podano je błędnie, może to uniemożliwić wykonanie Usług dostępu do konta lub Usług windykacyjnych).
 6. W przypadku zlecenia nam przeprowadzenia Usług windykacyjnych, nie ponosimy odpowiedzialności za niezawiniony przez nas brak rezultatu w podejmowanych działaniach, w szczególności za niewypłacalność Dłużnika i brak odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Dłużnika.
 7. W przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności Dłużników, jeżeli roszczenia te powstały na skutek podania przez Państwa świadomie niezgodnych ze stanem faktycznym bądź prawnym danych osobowych lub informacji, macie Państwo obowiązek zabezpieczać i chronić nas przed tymi roszczenia.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za łamanie Regulaminu przez osoby trzecie.

X. Reklamacje

 1. Możecie Państwo składać reklamację na Usługi dostępu do Konta i Usługi windykacyjne.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@legalapp.pl lub listownie na nasz adres.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny opis zastrzeżeń i powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu ich otrzymania.
 5. Otrzymacie Państwo odpowiedź na reklamację na przekazany nam adres e-mail lub adres pocztowy, jeżeli reklamację złożono w formie tradycyjnej.
 6. W przypadku składania reklamacji poprzez e-mail, udzielenie odpowiedzi w tradycyjnej formie pisemnej następuje na Państwa wniosek, wraz ze wskazaniem adresu, pod który odpowiedź ma zostać przesłana.
 7. Zastrzegamy sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona reklamacja. Reklamacje wynikające z niezastosowania się przez Państwa do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

XI. Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług dostępu do Konta i Umowy o świadczenie Usług windykacyjnych

 1. Jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną i zawieracie Umowę o świadczenie usług dostępu do Konta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a Umowa ta nie ma dla Państwa charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Państwa działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wówczas możecie od tej Umowy odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia (w niniejszym przypadku od momentu Rejestracji), bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Jeśli spełniacie Państwo warunki, o których mowa w pkt 1, możecie także odstąpić od Umowy o świadczenie Usług Windykacyjnych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Informujemy, że po spełnieniu świadczenia w postaci skorzystania z Usługi windykacyjnej, utracicie Państwo prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług windykacyjnych.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, musicie Państwo złożyć nam jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług dostępu do Konta lub Umowy o świadczenie Usług windykacyjnych. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu odstąpienia od umowy, który to formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu możecie Państwo przesłać nam pocztą elektroniczną na adres e‑mail kontakt@legalapp.pl lub listownie na nasz adres.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług dostępu do Konta i Umowy o świadczenie Usług windykacyjnych, wystarczy, abyście Państwo przesłali nam oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania od Państwa skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług windykacyjnych, z zastrzeżeniem wyjątku z punktu 3 powyżej, zwrócimy Państwu płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzicie się Państwo na inne rozwiązanie. Nie ponosicie Państwo żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

XII. Poufność

Zobowiązujemy się do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie otrzymaliśmy od Państwa w związku z wykonywaniem Umowy o świadczenie Usług dostępu do Konta oraz Umowy o świadczenie Usług windykacyjnych, z wyjątkiem przypadków, w których ujawnienie jest konieczne do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

XIII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Platformie podlegają ochronie prawnej.
 2. Zastrzegamy, iż wszystkie materiały dostępne na Platformie (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Macie Państwo prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do dokumentów, udostępnionych przez Państwa na Platformie.

XIV. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. W celu świadczenia na rzecz Państwa Usług windykacyjnych, powierzacie nam Państwo przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 28 ust. 3 RODO. Postanowienia te dotyczą w szczególności przekazanych nam danych Dłużników.
 2. Postanowienia tego punktu Regulaminu stanowią umowę o przetwarzaniu danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO.
 3. Oświadczacie Państwo, że jesteście uprawnieni do powierzenia lub dalszego powierzenia nam danych osobowych Dłużników.
 4. Przetwarzaniu na podstawie Umowy powierzenia podlega jedynie rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, konieczne w celu świadczenia Usług windykacyjnych lub inne dane dobrowolnie przez Państwa przekazane. W szczególności chodzi o dane Dłużników i dane umieszczone na dokumentach z których wynikają Wierzytelności.
 5. Przetwarzanie następuje przez czas świadczenia Usług windykacyjnych lub Usługi dostępu do Konta oraz przez okres 7 lat od czasu ich zakończenia.
 6. Niniejszym oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i innych obowiązujących przepisów oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Zobowiązujemy się:
  1. do przetwarzania danych osobowych tylko na Państwa udokumentowane polecenie, z zachowaniem art. 28 ust. 3 lit. a) RODO – przez co rozumie się w szczególności Rejestrację oraz korzystanie z Usług windykacyjnych,
  2. do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności niniejszego punktu,
  3. do przetwarzania danych osobowych z możliwością przekazania ich podmiotom trzecim, w szczególności:
   • adwokatom i radcom prawnym świadczącym na Państwa zlecenie Usługi windykacyjne,
   • dostawcom usług i infrastruktury IT, w zakresie koniecznym do utrzymania i serwisu Platformy,
   • dostawcom usług pocztowych i kurierskich, w zakresie koniecznym do wysyłki i dostarczania przesyłek,
   • dostawcom usług telekomunikacyjnych, w zakresie koniecznym do wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości tekstowych do Dłużników,
   • dostawcom usług poczty elektronicznej, w zakresie koniecznym do korespondencji e-mailowej z Dłużnikami,

   na co niniejszym wyrażają Państwo zgodę,

  4. nałożenia na dalsze podmioty przetwarzające te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszym punkcie Regulaminu, a jeśli nie wywiążą się one z tych zobowiązań – sami ponosimy przed Państwem odpowiedzialność,
  5. do przetwarzania danych osobowych osobiście i przy pomocy uprawnionych pracowników i współpracowników; w takim przypadku ponosimy wobec Państwa pełną odpowiedzialność za nie wywiązanie się ze spoczywających na pracownikach i współpracownikach obowiązków ochrony danych oraz za spełnienie tych samych gwarancji i obowiązków jakie zostały nałożone na nas w niniejszym Regulaminie
  6. do przetwarzania danych osobowych tylko przez osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  7. do podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO,
  8. do pomagania Państwu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
  9. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać Państwu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO,
  10. po zakończeniu świadczenia Usług windykacyjnych i upływie terminu określonego w niniejszym Regulaminie, zobowiązują nas Państwo do usunięcia wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopi, chyba że oddzielne przepisy nakazują przechowywanie danych osobowych,
  11. udostępniać Państwu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwiać Państwu lub upoważnionemu przez Państwa audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich; zobowiązujecie się Państwo realizować uprawnienia kontrolne przede wszystkim w sposób zdalny, poprzez przekazywanie odpowiednich zapytań, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu na zawiadomienie o planowanej kontroli i podmiocie upoważnionym do jej przeprowadzenia; niezwłocznie informujemy Państwa, jeżeli naszym zdaniem wydane polecenie stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się od dnia 01.05.2021 r.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie lub okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu zostaniecie Państw poinformowani drogą e-mail.
 5. W przypadku gdy nie akceptujecie Państwo nowej treści Regulaminu, macie prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług dostępu do Konta i Umowę o świadczenie Usług windykacyjnych w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków, wynikających z Umowy o świadczenie Usług dostępu do Konta i Umowy o świadczenie Usług windykacyjnych jest prawo polskie.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów wykonania Umowy o świadczenie Usług dostępu do Konta i Umowy o świadczenie Usług windykacyjnych. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz Państwa prawach w tym zakresie dostępne są pod adresem: https://legalapp.pl/dokumenty/polityka-prywatnosci/
 8. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


adres do korespondencji:
………………………………….
………………………………….
………………………………….Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług związanych z dostępem do konta na platformie LegalApp.pl/ umowy o świadczenie usług windykacyjnych za pośrednictwem platformy LegalApp.pl.*

Data zawarcia umowy: ……………………………………………………….

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………Podpis: ………………………………………………………………………………………….

Data: …………………………………………

*Niewłaściwe skreślić