aktualności: Windykacja według GUS

Windykacja według GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikowała dane dotyczące działalności windykacyjnej oraz rynku długów w Polsce w roku 2020. Opublikowane dane wskazują na ciekawe tendencje na rynku i mogą stanowić cenną widzę dla wierzycieli.

Przedsiębiorstwa windykacyjne w ciągu 2020 r. przyjęły do obsługi 5,4 mln wierzytelności (bez funduszy inwestycyjnych zewnętrznych) o wartości nominalnej 23,2 mld zł, w których 83,4% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a korporacyjne – 16,6%. Średnia wartość przyjętych do obsługi wierzytelności w 2020 r. wyniosła 4 275 zł (w roku poprzednim 4 675 zł). W tym zakresie widoczny jest wzrost udziału wierzytelności korporacyjnych – których udział wzrósł z poziomu 13% do 16,6%.

Przedsiębiorstwa windykacyjne według stanu na koniec 2020 r. obsługiwały 14,3 mln czynnych wierzytelności (bez funduszy inwestycyjnych zewnętrznych) o wartości nominalnej 108,8 mld zł, w których 82,0% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a korporacyjne 18,0%. Wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich największą grupę stanowiły: banki (71,5%), firmy pożyczkowe (15,8 %) oraz operatorzy telekomunikacji, telewizji kablowych i cyfrowych (4,3%).  Powyższe dane potwierdzają, iż nadal większość wierzycieli to osoby fizyczne, a udział przedsiębiorców, pomimo wzrostu ich zadłużenia w 2020 r., stanowi nadal około 18% całości zadłużenia. Znaczące jest zwiększenie udziału zobowiązań wobec banków w grupie wierzytelności konsumenckich – udział wierzytelności wobec banków wzrósł z 57,7% do 71,5%.

Nadal dominującym modelem działalności windykacyjnej jest przyjmowanie wierzytelności na zlecenie (inkaso) – w 2020 r. tym modelem objęto 71,9% ogółu wierzytelności. Związane jest to z wprowadzonymi kilka lat temu zmianami w zakresie ponoszenia kosztów bezskutecznych egzekucji przez wierzycieli wtórnych. Jednakże wyraźnie widać powolną tendencję powrotu do sprzedaży wierzytelności – tym modelem objęto w 2020 r. 29,1% ogółu wierzytelności. W 2019 r. udział wierzytelności będących przedmiotem cesji wynosił zaledwie 17,9%.

Interesująco przedstawiają się także dane publikowane po raz pierwszy za rok 2020 pozwalające poziom spłacalności wierzytelności posiadanych w obsłudze i zakupionych przez firmy windykacyjne – według danych GUS przy 108,8 mld zł czynnych wierzytelności, firmy windykacyjne odzyskały w 2020 r. zaledwie 4,6 mld zł, co oznacza skuteczność na poziomie 4,2%. Skuteczność ta lepiej wygląda w przypadku wierzytelności wobec przedsiębiorstw – w tym sektorze wynosi ona 8,7%.

Ta bardzo niska skuteczność tradycyjnych firm windykacyjnych wskazuje na potrzebę zmiany modelu prowadzenia windykacji i stosowanie nowych rozwiązań – czego przykładem jest LegalApp – łączący zalety firmy windykacyjnej i profesjonalnej kancelarii prawnej.

Opracowanie własne na podstawie danych GUS.